“E kuqja tërbon demin…”, inxhinierja denoncon pronarin në Durrës: Pas ftesës për drekë, shefi filloi me prekjet….

0

Një 50-vjeçar me inicialet K. D u pyet nga policia për dyshimet se ai kishte ngacmuar seksualisht një vajzë të moshës 25 vjeç, fillimisht duke i hedhur komplimente të tepruara e më pas duke e ftuar herë pas here për drekë në Durrës. Rasti u regjistrua nga Komisariati numër 1 në Tiranë, sipas denoncimit të vajzës me inicialet J. M. E reja rezulton të ketë lindur në Gjermani dhe është shkolluar atje si inxhiniere elektronike. Ajo sipas burimit të gazetës Si u kthye në kryeqytet përkohësisht dhe ndërkohë aplikoi për një vend pune në një studio.

“Ramë dakord për rrogën, pasi u intervistova për shkollën që kisha përfunduar dhe për punën që do kryeja dhe u paraqita në detyrë. Ditën e parë punova deri në orën 17.00 dhe u largova. Ditën e dytë mbaj mend që kisha veshur një fund të kuq dhe K. D më drejtoi një koment, ‘ky fund do jetë problem, e kuqja tërbon edhe demin, jo më e di vetë ti’”. 25-vjeçarja shton se nuk ishte përgjigjur dhe gjatë ditës K. D dhe e punësuara kishin udhëtuar drejt Durrësit për një takim pune me një administrator të një firme.

“Shefi më ftoi në drekë në përfundim të takimit dhe gjatë drekës më pyeti për familjen, sa fëmijë ishim dhe nëse kisha qenë ndonjëherë e dashuruar”. Sipas pretendimit të punonjëses, gjatë drekës shefi e kishte prekur dy herë në krah, por siç i shpjegon në polici “kujtova se kërkonte të më tërhiqte vëmendjen”. Kallëzuesja i tregon policisë se në përfundim të drekës ishin kthyer në zyrë ku ajo ka punuar deri në orën 19.00.

“Shtetasi K.D më pyeti në ditët në vazhdim nëse isha e mundur të udhëtoja drejt Sarandës që të isha e pranishme në një takim”, citojnë pjesë nga kallëzimi burime të gazetës Si. “Iu përgjigja që është larg dhe atë ditë duke qenë se sërish kishte kaluar orari zyrtar K.D u përpoq të ishte sa më i sjellshëm dhe kërkoi të më shoqëronte me makinë në shtëpi”. E reja tregon në polici që përkujdesjet e K. D dhe mirësjellja e punëdhënësit ka vazhduar edhe pse e punësuara ishte përpjekur disa herë të vendoste kufij.

“Në një nga këto ditë me preku dorën dhe buzëqesha ftohtë. Shtyva karrigen dhe i thashë që duhet të flasim. Në mbrëmje më mori në telefon dhe më çoi sms përtej orarit zyrtar ku më komplimentoi”. Siç bëjnë me dije burime të gazetës Si, 25-vjeçarja pretendon se durimi i saj ka sosur kur në një nga ditët pas komplimenteve të tepruara për veshjen, bosi e paralajmëroi “nuk duhet të jesh kaq e ftohtë, duhet të buzëqeshësh”.

Kallëzuesja thotë “i fola drejtpërdrejt, i thashë nuk më pëlqejnë prekjet dhe as komplimentet në punë. Bosi u përgjigj: mirë në rregull. Por brenda të njëjtës ditë, 50-vjeçari është ngritur nga karrigia, i ka përkëdhelur kokën. Tentova të largohem, por ai më preku fundin dhe më përkëdheli”. E reja shton se pronari kur e ka parë të acaruar ka pohuar “më fal, ky është një gabim që nuk do përsëritet më”. Sidoqoftë 25-vjeçarja pasi ka dalë nga zyra është drejtuar menjëherë në polici duke theksuar se ishte ngacmuar seksualisht. por 50-vjeçari pasi u thirr në komisariatin numër një deklaroi: do t’i jap shpjegimet një ditë tjetër.

A 50-year-old man with the initials K. D was asked by the police about the suspicions that he had sexually harassed a 25-year-old girl, first throwing excessive compliments and then occasionally inviting her to lunch in Durrës. The case was registered by Commissariat number 1 in Tirana, according to the denunciation of the girl with the initials J. M. The young woman turns out to have been born in Germany and was educated there as an electronic engineer. According to the source of the newspaper Si, she returned to the capital temporarily and meanwhile applied for a job in a studio.

“We agreed on the salary, after I was interviewed about the school I had finished and the work I was going to do and I applied for the job. The first day I worked until 5pm and left. “On the second day I remember wearing a red skirt and K. D sent me a comment, ‘this skirt will be a problem, the red one rages the bull too, I do not know you'”. The 25-year-old adds that she did not answer and during the day K. D and the employee had traveled to Durrës for a working meeting with an administrator of a firm. “The boss invited me to lunch at the end of the meeting and during lunch asked me about the family, how many children we were and if I had ever been in love.” According to the employee, during lunch the boss had touched her twice, but as she explains to the police, “I remembered that she was trying to get my attention”. The complainant tells the police that at the end of lunch they had returned to the office where she worked until 19.00.

“Citizen K.D asked me in the following days if it was possible for me to travel to Saranda to be present at a meeting”, sources from the report quote sources of the newspaper Si. “I replied that he is far away and that day, since the official schedule had passed again, K.D. tried to be as polite as possible and asked to accompany me by car home.” The news tells police that K. D’s care and employer etiquette has continued even though the employee had tried several times to set boundaries.

“One of these days he touched my hand and I smiled coldly. I pushed the chair and told him we should talk. In the evening he called me and sent me an SMS beyond the official schedule where he complimented me “. According to sources in the newspaper Si, the 25-year-old claims that her patience has run out when on one of the days after excessive compliments on the dress, the boss warned her “you should not be so cold, you should smile”.

The complainant says “I spoke to her directly, I told her I do not like touching or compliments at work. The boss replied: okay. But within the same day, the 50-year-old got up from the chair, caressed his head. “I tried to leave, but he finally touched me and caressed me.” The young woman adds that the owner, when he saw her irritated, said “I’m sorry, this is a mistake that will not be repeated”. However, the 25-year-old immediately left the office and immediately addressed the police, stating that she had been sexually harassed. but the 50-year-old after being called to police station number one declared: I will give the explanations another day.

Leave A Reply

Your email address will not be published.