Lajmi Fundit
Just another WordPress site

Rama nis fushatën: Rritje pagash për mësuesit dhe mjekët

Kryeministri Edi Rama duket se ka nisur fushaten elektorale duke artikuluar qellimin per rritje pagash per mjeket dhe mesuesit. Gjate fjalës në foltoren e Kuvendit në nisjen e sesionit të ri parlamentar kreu i qeverise tha se dy janë pikat kyçe që Kuvendi duhet të arrijë konsensus sa më shpejtë, hapja e listave dhe përcaktimi në kodin zgjedhor të mekanizmit të koalicioneve parazgjedhore si një subjekt zgjedhor.

Rama ka thënë se Rekomandimet për Gjykatën Kushtetuese duhet bërë një draft për punën e arritur dhe se shpreson të mos krijohen më ngërçe absurde.

“Një tjetër aspekt i rëndësishëm është. Rekomandimet që lidhen me emërimin e Gjykatës kushtetuese. Duhet të bëjmë ne draft punë e bërë. Duhet një harmonizimi i plotë me partnerët që e ndjekin reformën në drejtësi dhe ti japim fund situatave dhe ngërçeve absurde të dëmshme që na u krijuan në të shkuarën.” tha Rama.

Kryeministri u ndalur edhe tek ligji për Presidentin duke thënë se ka ardhur koha që të bëhet një ligj i till që prej kohësh mungon.

“Është koha të shtyjmë përpara për draftin për Presidentin e Republikës. Është një draft i shfaqur dhe i zhdukur shumë herë. Ka ardhur koha që të ketë një ligj për presidentin e republikës. Nuk ka nevojë ti shpikim. Por mjafton ti marrim ti studiojmë dhe ti harmonizojmë për të pasur një ligj. Është i nevojshëm dhe i munguar. “ tha kryeministri.

Më tej Rama ka thënë se duhet të rriten pagat e mjekëve dhe mësuesve që në këtë periudhë janë më të rrezikuarit për shkak të pandemisë Covid-19.

“Pika tjetër e rëndësishme është projektbuxheti i ri. Që bëhet spekulative dhe jo realiste. Kam parasyshë edhe nevojën për pagat e mjekëve dhe mësuesve, mjekët sidomos që në këtë fazë kanë një rol ekstra për shkak të vështirësive plus që ka krijuar pandemia. Ne i kemi mundësit që të bëjmë një rritje pagash për mjekët si asnjë herë më parë në këtë 30 vjeçar. Duke shprehur një vlerësim legjitim për ta. Cuarje e fëmijëve në shkollë sigurisht që e rrit rrezikun.” tha Rama.

In english:

Prime Minister Edi Rama, while addressing the Assembly at the start of the new parliamentary session, said that there are two key points that the Assembly should reach a consensus as soon as possible, opening the lists and defining in the electoral code the mechanism of pre-election coalitions as a subject. election.

Rama further said that the Recommendations for the Constitutional Court should be drafted for the work achieved and that he hopes that no more absurd deadlocks will be created.

“Another important aspect is. Recommendations related to the appointment of the Constitutional Court. We have to do the draft work done. We need full harmonization with the partners that pursue justice reform and put an end to the absurdly harmful situations and deadlocks that were created for us in the past. ” said Rama.

The Prime Minister also referred to the law on the President, saying that the time has come to make such a law that has been missing for a long time.

“It is time to push forward for the draft for the President of the Republic. It is a draft that has appeared and disappeared many times. The time has come to have a law for the president of the republic. There is no need to invent. But it is enough to study it and harmonize it to have a law. It is necessary and lacking. Said the Prime Minister.

Rama further said that the salaries of doctors and teachers who are most at risk in this period due to the Covid-19 pandemic should be increased.

“The other important point is the new draft budget. That becomes speculative and unrealistic. I also have in mind the need for salaries of doctors and teachers, especially doctors who at this stage have an extra role due to the difficulties plus that the pandemic has created. We have the opportunity to make a salary increase for doctors like never before in this 30 year old. Expressing a legitimate appreciation for them. “Getting children to school certainly increases the risk.” said Rama.

Leave A Reply

Your email address will not be published.