Lajmi Fundit
Lajmi i Fundit, Lajme Shqip, Gazeta, Informacione nga Shqiperia

POLITIKA E PRIVATËSISË NË WEB

POLITIKA E PRIVATËSISË NË WEB
Me Politikat e Privatësisë Lajmifundit.al sqaron se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë vizitorëve. Kjo politikë zbatohet për www.Lajmifundit.al

Çdo përdorues pas regjistrimit deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.
Në përputhje të plotë me Ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar), Lajmifundit.al garanton se pasi informacioni mbërrin në Web serverin tonë, aty implementohet një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave.

Sqarojmë se ky system sigurie është i ngritur sipas rregullave në një prej vendeve anëtare të BE dhe zbaton rreptësisht të gjitha praktikat europiane dhe globale për mbrojtjen e të dhënave personale të individëve dhe subjekteve.

Me plotësimin e aplikimit online, ku përdoruesit i kërkohet psh, emri, IP, ky i fundit deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale, ndërsa në çdo moment i lind e drejta që, nëpërmjet kërkesës pranë Lajmifundit.al, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korigjimin e tyre.

Garantojmë çdo vizitor të faqes se Lajmifundit.al mbështetet dhe vlerëson parimin e transparencës duke garantuar te secili prej vizitorëve tane siguri dhe zbatimin e ligjeve e konventave ndërkombëtare në përpunimin e informacionit tuaj.

WEB PRIVACY POLICY
With “Privacy Policy” term, Lajmifundit.al explains where and how the personal information of all visitors is protected. This policy applies to www.Lajmifundit.al
Every user, after registration, declares that they are aware of and agree to our Privacy Policy.
In full compliance with the Law “ON PROTECTION OF PERSONAL DATA” no. 9887 dated 10.03.2008 “On the Protection of Personal Data” (as amended), Lajmifundit.al guarantees that once the information arrives on our Web server, it implements a security system of the highest standards for the storage and further processing of such data.

We explain that this security system is set up by the rules of the EU member states and strictly applies all European and global practices for the protection of personal data of individuals and entities.

Upon completion of the online application, where the user is required, for example, name, IP, in the end he/she declares his consent to further process for the information provided, solely for the purpose for which the user has voluntarily disclosed his personal information, while at any moment the right arises, through a request to Lajmifundit.al, to access these data and to request their correction.

We guarantee every visitor, that the Lajmifund.al site supports and values ​​the principle of transparency by guaranteeing to each of our visitors the security and enforcement of international laws and conventions in the processing of your information.

Terms and Conditions

Please read these terms and conditions carefully before using Our Service.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions.

The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions:

  • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
  • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Lajmi I Fundit, Rruga “Alfred Moisiu”, Godina nr.13, TIRANE.
  • Country refers to: Albania
  • Service refers to the Website.
  • Terms and Conditions (also referred as “Terms”) mean these Terms and Conditions that form the entire agreement between You and the Company regarding the use of the Service.
  • Third-party Social Media Service means any services or content (including data, information, products or services) provided by a third-party that may be displayed, included or made available by the Service.
  • Website refers to Lajmi I Fundit, accessible from www.lajmifundit.al
  • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Acknowledgement

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the agreement that operates between You and the Company. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of the Service.

Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions then You may not access the Service.

Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your personal information when You use the Application or the Website and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read Our Privacy Policy carefully before using Our Service.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by the Company.

The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that You visit.

Termination

We may terminate or suspend Your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You breach these Terms and Conditions.

Upon termination, Your right to use the Service will cease immediately.